Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων των Δράσεων του Προγράμματος «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης του ρυζιού στην Ιορδανία, τον Λίβανο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα»

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης Α.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «ΕΑΣΘ» με έδρα την Οδό Α8-ΟΤ 5Β, ΒΙ.ΠΕ Σίνδου, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 57022, Τηλ: +30 2310 798685, Φάξ: +30 2310 570391 και με Υπεύθυνο Επικοινωνίας τον κ. Γιαννόπουλο Κωνσταντίνο.
 2. Αντικείμενο: Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων των Δράσεων του Προγράμματος «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης του ρυζιού στην Ιορδανία, τον Λίβανο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα» στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) 1144/2014 του Συμβουλίου & του Κανονισμού (ΕΚ) 1831/2015 της Επιτροπής.
 3. Προϋπολογισμός Έργου: 000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 4. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Στην έδρα του Αναδόχου της Αναθέτουσας Αρχής και στις χώρες υλοποίησης των ενεργειών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος της Διακήρυξης.
 5. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό ή ένωση / κοινοπραξία αυτών που ασκούν υπηρεσίες συναφείς με το αντικείμενο του έργου και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Ν. 2513/1997). Θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2014/1144 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1831 της Επιτροπής και του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΚ) 2015/1829 της Επιτροπής.
 6. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Διακήρυξη.
 7. Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 8. Διάρκεια της Σύμβασης: 36 μήνες.
 9. α) Το τεύχος της διακήρυξης του Διαγωνισμού διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από τα γραφεία της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης Θεσσαλονίκης Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Οδό Α8-ΟΤ 5Β, ΒΙ.ΠΕ Σίνδου, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 57022, email: και Υπεύθυνο Επικοινωνίας τον κ. Γιαννόπουλο Κωνσταντίνο από τις 9:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. κατά τις εργάσιμες μέρες, έως και πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Συμπληρωματικές πληροφορίες που έχουν ζητηθεί εγκαίρως, με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία, θα απαντηθούν σε κάθε περίπτωση το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και β) Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης Θεσσαλονίκης Α.Ε, η οποία εδρεύει στην Οδό Α8-ΟΤ 5Β, ΒΙ.ΠΕ Σίνδου, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 57022, Τηλ: +30 2310 798685, Φάξ: +30 2310 570391, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά μέχρι την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 12:00 το μεσημέρι.
 10. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης προσφορών : Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 στις 10:00 το πρωί στα γραφεία της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης Θεσσαλονίκης Α.Ε, η οποία εδρεύει στην Οδό Α8-ΟΤ 5Β, ΒΙ.ΠΕ Σίνδου, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 57022.
 11. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη.
 12. Νομική Μορφή Αναδόχου: Ο ανάδοχος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ορίζεται μέσα στη διακήρυξη. Η Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερης νομικής μορφής προκειμένου να υποβάλλει προσφορά.
 13. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: 90 (ενενήντα) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 14. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
 15. Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική.
 16. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος, διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης Θεσσαλονίκης

 

ΤΣΙΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Δείτε το κείμενο εδώ

 

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό newsletter της ΕΑΣΘ για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις μας.
Block [footer] not found!