ΑΔΔ2

:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

:

 Η  Aγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης Α.Ε. σήμερα στις 30/10/2023,  με έδρα τη Σίνδο  ΒΙΠΕΘ , Θεσσαλονίκης τηλ. 2310798685 ,αποφάσισε ότι  θα πάρει μέρος και στις 3 ενέργειες του προγράμματος  και έτσι προβαίνει και ανακοινώνει την ακόλουθη Προκήρυξη  πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία βοοειδή Ελληνικής ΚΟΚΚΙΝΗΣΦΥΛΗΣ , στο πλαίσιο της εφαρμογής της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία» του ΥΠΟ μέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 . Τη με αριθ. πρωτ. 481/66703/9-6-2016 (ΦΕΚ 1994/Β΄/1-7-2016) Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία», του ΥΠΟ μέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Την με αριθ. πρωτ. 2536/06-09-2023 επιστολή ενημέρωσης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014-2020 (Δράση 10.2.1) της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ.

Επίσης έχει γίνει και κοινοποίηση της προκήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου , του Δήμου (Σίνδου) Δέλτα με αριθμό πρωτοκόλλου 23152/2023

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ


Α.  Τεχνολόγος Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής για τη συλλογή στοιχείων γενεαλογίας  (Ενέργεια Α), μία (1) θέση.

Η διάρκεια του έργου ανέρχεται  από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης έως 31/10/2025.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Τεχνολόγου Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής (Τ.Ε.Ι.).
 • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Δίπλωμα οδήγησης.
 • Επιθυμητή η εμπειρία, για τουλάχιστον  ένα (1) έτος, στην εφαρμογή  προγραμμάτων   διατήρησης γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία.

Β.  Ελεγκτής Α  για τη συλλογή στοιχείων γενεαλογίας, μία (1)  θέση. Η διάρκεια του έργου ανέρχεται  από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης έως 31/10/2025.

Γ .  Ελεγκτές  Β & Γ για τη  «Συγκέντρωση στοιχείων ελέγχου αποδόσεων», δύο (2)    θέσεων. Η διάρκεια του έργου ανέρχεται  από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης έως 31/10/2025.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απολυτήριο λυκείου.
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Δίπλωμα οδήγησης.
 • Επιθυμητή η εμπειρία, για τουλάχιστον  ένα (1) έτος, στην εφαρμογή προγραμμάτων διατήρησης γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία .

Δ. ΤΕΧΝΙΚΟ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ,με σύμβαση ανάθεσης έργου  για την κάλυψη αναγκών στα πλαίσια της Ενέργειας Γ.

Η διάρκεια του έργου ανέρχεται  από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης έως 31/10/2025.

Αμοιβή Τεχνικού-Επιστημονικού Συμβούλου

Η αμοιβή του Τεχνικού-Επιστημονικού Συμβούλου δεν μπορεί να είναι ανώτερη των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ευρώ) ανά έτος και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 ευρώ) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Μεταξύ της ΕΑΣΘ Α.Ε. και του Τεχνικού-Επιστημονικού Συμβούλου θα υπογραφεί σύμβαση η οποία θα αναφέρει:

 1. τα στοιχεία και τα προσόντα του ατόμου ή των ατόμων που θα προσφέρει ή θα προσφέρουν την τεχνική και επιστημονική γεωτεχνική στήριξη,
 2. το παρεχόμενο έργο του Τεχνικού-Επιστημονικού Συμβούλου (είδος και περιγραφή εργασιών),

iii. το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου,

iν. το ποσό και τον τρόπο πληρωμής,

ν. τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων,

 1. τους ελέγχους εποπτείας και τις διορθωτικές ενέργειες,

vii. τυχόν άλλα διευκρινιστικά στοιχεία που κρίνονται αναγκαία από το Συνεταιρισμό.

Η ως άνω αναφερόμενη σύμβαση, μετά την υπογραφή της από τους συμβαλλόμενους, ελέγχεται και εγκρίνεται από τη Διεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Καθήκοντα Τεχνικού-Επιστημονικού Συμβούλου

Οι υποχρεώσεις-εργασίες του Τεχνικού-Επιστημονικού Συμβούλου, σε συνεργασία με την ΕΑΣΘ Α.Ε. και τις αρμόδιες Υπηρεσίες, που θα δεσμεύουν αυτόν για το χρονικό διάστημα

   από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης έως 31/10/2025

* Την τήρηση και λειτουργία του γενεαλογικού βιβλίου.

* Τον έλεγχο των αποδόσεων.

* Τον προσδιορισμό και την επιλογή των κατάλληλων ζώων – γεννητόρων.

* Τις προγραμματισμένες συζεύξεις.

* Το σχεδιασμό και καθορισμό του μελλοντικού βελτιωτικού στόχου και των κριτηρίων επιλογής των φυλών.

* Την ανάλυση των στοιχείων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

* Την εκτίμηση των γενετικών αξιών των ζώων.

* Την τεχνική στήριξη και τη διαχείριση ζωικών γενετικών πόρων σε επίπεδο εκμετάλλευσης.

* Την ενημέρωση των κτηνοτρόφων σε θέματα γενετικής βελτίωσης (έλεγχος αποδόσεων, νέες τεχνολογίες και μεθόδους αναφορικά με τη γενετική βελτίωση των ζώων, εκτίμηση γενετικών αξιών κλπ).

* Την στήριξη σε θέματα ενημέρωσης, προώθησης και διάδοσης του κατάλληλου (σε επίπεδο περιοχής και εκμετάλλευσης) ζωικού γενετικού υλικού.

* Την προετοιμασία των κτηνοτρόφων για την εφαρμογή του νέου κανονισμού για τη ζωοτεχνική νομοθεσία ( Καν. 2016/1012 της ΕΕ).

 Άλλες πληροφορίες

 • Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχουν  πλήρως απαλλαγεί.
 • Η χρονική διάρκεια της σύμβασης εργασίας θα είναι είκοσι μήνες  . Η ανανέωση της σύμβασης  θα εξαρτηθεί από  τις ανάγκες του έργου.
 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την αναλυτική προκήρυξη και την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση από το γραφείο της ΕΑΣΘ ΑΕ  ή από το διαδίκτυο από τον ιστότοπο: www.easth.gr ή να ζητήσουν να τους αποσταλούν μέσω e-mail :
 • οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως στο γραφείο ή στο email:  ή ταχυδρομικά (οδός Α8-ΟΤ 5β. ΤΚ 57022 ) εντός προθεσμίας 5 ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας   Η καταλληλόλητα του ως άνω προσωπικού θα κριθεί από το δικαιούχο με βάση τα ανωτέρω προσόντα.
 • Πληροφορίες: ΔΡΟΣΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ( τηλ 2310 798685)

Ο Πρόεδρος ΕΑΣΘ Α.Ε.

ΤΣΙΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό newsletter της ΕΑΣΘ για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις μας.
Block [footer] not found!